VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1.1 Predávajúcim je spoločnosť e-Sense Slovakia s.r.o., Poľná 4, 903 01 Senec, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 89702/B, IČO: 47 190 698, DIČ: 2023791374, (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE
2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke www.luloface.sk alebo mailom na hello@luloface.sk .
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť cez mail, ktorý pošle predávajúcemu na emailovú adresu hello@luloface.sk. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 3 pracovných dní.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …). Skontrolujte si preto dôkladne informácie, ktoré zadávate do objednávky.

3. CENY
3.1 Predávajúci je platcom DPH. Všetky uvedené ceny na stránke sú ceny s DPH.
3.2 K základnej cene objednávky bude pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy. Ceny dopravy sú nasledovné:

SLOVENSKO: Osobný odber v BA/SC – 0€, Kuriér DHL – 3,30€

ČESKÁ REPUBLIKA: Kuriér DHL – 6€.

POĽSKO, MAĎARSKO, RAKÚSKO, NEMECKO – Kuriér DHL – 8€.

EU – Kuriér DHL – 16€.

SVET – 27€.

4. PLATBY
4.1 Platiť za tovar môže kupujúci nasledovne:

  • platba kartou online
  • platba na bankový účet
  • platba cez paypal
  • dobierka.

4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) v tlačenej alebo online podobe prikladá predávajúci pri odoslaní  zásielky.

 

5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Tovar bude vyexpedovaný do 5 dní po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie (obdržanie úhrady za tovar).
5.2. V prípade, ak si kupujúci objedná tovar, ktorý nie je na sklade predávajúceho, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o dobe dodania.

 

6. DORUČENIE TOVARU
6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru kuriérskou službou DHL alebo osobným odberom na Račianskej 87 v Bratislave/ Poľnej 4 v Senci.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho (Adresa doručenia). Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade viditeľného porušenia obalu je povinný tovar na mieste reklamovať u doručovateľa (spísaním reklamačného dokumentu).
6.4 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

 

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, balenia…).
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, vyplniť Formular_na_odstupenie_od_zmluvy
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, balné, príp. poistenie, …).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky cenu zaplatenú za tovar  (z faktúry). Cena za poštovné, ktorú zákazník uhradil za vrátenie tovaru mu preplatená nebude.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (faktúra).
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním alebo nevhodnou manipuláciou s tovarom.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený.
8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať na našej emailovej adrese hello@luloface.sk o chybe výrobku. Pridajte popis, fotky.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.luloface.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky na tejto stránke a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.
9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností  zabezpečujúce účtovníctvo a prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
9.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to emailom.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava a Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava.
10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
V Senci, dňa 1.10.2017

Aktualizácia platobných metód: V Senci, dňa 25.2.2018

Aktualizácia cien poštovného: V Senci, dňa 17.3.2018

Aktualizácia Ochrana osobných údajov: 21.5.2018